ศาลอุทธรณ์ภาค 9
The Court of Appeal Region 9
News
ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “กระบวนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการให้บริการ” ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2564 ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรักษาสิ่งแวดล้อม "ศาลสวยด้วยมือเรา" ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรม “ขยับกายวันละนิด จิตแจ่มใส” ศาลอุทธรณ์ภาค 9 มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีให้กับบุคลากรเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด