ศาลอุทธรณ์ภาค 9
The Court of Appeal Region 9
News
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในศาลอุทธรณ์ภาค 9 และกำหนดวันเวลาแลัสถานที่สอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบุคลากรในหน่วยงาน ศาลอุทธรณ์ภาค 9 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรม ในหัวข้อเรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564” ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโยกย้ายไปปฏิบัติราชการที่ศาลแห่งใหม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ร่วมพิธีวันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลาฯ ครบรอบ 55 ปี