ศาลอุทธรณ์ภาค 9
The Court of Appeal Region 9

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 9

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลอุทธรณ์ภาค ๙

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ระเบียบศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยคดีชั้นอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๔๔ ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมผู้ประนีประนอม ดาวน์โหลด
พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดาวน์โหลด
โฟชาร์ทไกล่เกลี่ย ดาวน์โหลด
แผ่นพับงานไกล่เกลี่ย ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย ดาวน์โหลด
แบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ย ดาวน์โหลด

 


image รูปภาพ
image
image